اهداف استراتژیک

tab_ahdaf
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی از بدو تأسیس، اهداف و سیاست های ارزشمندی را دنبال نموده که در زیر به برخی از مهم­ترین این اهداف اشاره شده است:

۱)      ایجاد جاذبه برای شکل گیری شرکت های خصوصی فناوری با ارائه سرویس های مورد نیاز

۲)      کاهش ریسک مؤسسات نوبنیاد با کمک به جذب سرمایه های اولیه آنها و ارائه مشاوره های لازم

۳)      بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

۴)      ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

۵)      کمک به رونق اقتصاد محلی و منطقه ای مبتنی بر فناوری

۶)      ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری

۷)      تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

۸)   بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در حوزه های فناوری

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی بر اساس اهداف و سیاست های فوق، وظایف و کارکردهایی را برای خود تعریف نموده و تمامی توان خویش را در مسیر تحقق این وظایف و کارکردها به کار گرفته است که در زیر مهمترین آنان ارائه گردیده است:

۱)    حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به حوزه فعالیت آنها به صورت تصویب اعتبارات تأمین کننده خدمات پشتیبانی و تحقیقاتی

۲)              تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

۳)      ارائه خدمات مشاوره ای مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن

۴)              نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارآیی مرکز رشد

۵)      نظارت بر فعالیت های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها

۶)      کمک به رشد هسته ها، شرکت ها و مؤسسات فناوری