پیوندهای مفید

tab_links

link وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – http://www.msrt.ir


link مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف – http://sati.sharif.ir


link مرکز رشد و کارآفرین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – http://iec.aut.ac.ir


link مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد – http://stp.um.ac.ir


link مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت – http://inc.iust.ac.ir

 

 

لینک‌های مراکز رشد دانشگاه‌های کشور:

http://www.ui.ac.ir/Roshd

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه اصفهان

http://www.eastp.ir

مرکزرشد واحدهای فناوری‌ ‌استان ‌آذربایجان‌شرقی

http://www.urmia-ict.com

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه ارومیه

http://www.istt.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

http://www.basu.ac.ir

مرکزرشد واحدهای فناوری‌اطلاعات‌ ‌‌‌و ارتباطات‌ دانشگاه بوعلی سینا

http://www.pgsti.ir 

مرکز رشد واحدهای فناوری خلیج فارس استانداری بوشهر

http://www.ptp.ir 

مرکز رشد واحدهای فناوری پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

http://www.bioincubator.ir

مرکز رشد واحدهای فنّاوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

http://www.modares.ac.ir/MSTPARK

مرکز رشد واحدهای فنّاوری دانشگاه تربیت مدرس

http://www.roshd.park.ir

مرکز رشد واحدهای فنّاوری دانشگاه تهران

http://www.itincubator.com 

مرکز رشد واحدهای فنّاوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

http://www. Kti.ir

مرکز رشد واحدهای فنّاوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

http://Roshd.scu.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.ictincubator.ir 

مرکز رشد واحدهای فناوری‌اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان

http://www. techincubator .ir

مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری ‌استان ‌خراسان

http://www.zuti.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

http://www.irost.org

مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان ‌پژوهشهای ‌علمی ‌و صنعتی ‌ایران

http://www.idro.org

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

http://www.sstp.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان سمنان

http://iec.aut.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

http://www.sati.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری‌های‌ پیشرفته ‌دانشگاه ‌صنعتی ‌شریف

http://pti.tbzmed.ac.ir

مرکزرشد واحدهای فناوری فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.icmed.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم ‌و تجهیزات پزشکی‌ دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.pi.tums.ac.ir

مرکز رشد واحدهای ‌فناوری‌فراورده‌های ‌دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.incubator.mums.ac.ir

مرکز‌ رشد ‌واحدهای‌ فناوری ‌فراورده‌های ‌دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.sums.ac.ir\~sppti\

مرکز رشد واحدهای‌فناوری‌ فراورده‌های ‌دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.inc.iust.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری ‌اطلاعات ‌و ارتباطات‌ دانشگاه ‌علم ‌و صنعت ایران

http://www.fstp-ict.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری ‌استان ‌فارس

http://www.kashanu-inc.org

مرکز رشد واحدهای فناوری‌ اطلاعات ‌و ارتباطات دانشگاه کاشان

http://www.gstp.ir 

مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم وفناوری ‌استان گیلان

http://www.astpi.ir 

مرکز رشد واحدهای‌ فنّاوری پارک علم و فناوری ‌استان مرکزی

http://www.mti.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری شرکت شهرک های صنعتی مازندران

http://www.iasbs.ac.ir/incubator

مرکز رشد واحدهای ‌فناوری ‌اطلاعات ‌و ارتباطات مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

http://www.kermanincubators.org 

مرکز رشد واحدهای‌فناوری‌ مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

http://www.yazdict.org

مرکز رشد واحدهای‌ فنّاوری‌ اطلاعات ‌و ارتباطات پارک علم و فناوری استان یزد

http://www.ystp.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فنّاوری بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک پارک علم و فناوری یزد

http://www.icrc.ac.ir 

مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشکده صنایع رنگ

http://www.imre.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری صنعت آب و برق

http://www.semnan.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه سمنان

http://www.JDKhorasanSH.AC.IR

مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی استان خراسان شمالی

http://www.uma.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

http://www.skuti.ir/

http://inc.wastp.ir/

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد

مرکز  رشد جامع واحدهای فناور آذربایجان غربی

لینک‌های مراکز علمی، فنی و تحقیقاتی کشور:

 

لینک‌های دانشگاه‌های کشور: