بایگانی نویسنده

جذب و پذیرش

Written by admin. Posted in اخبار

tab_paziresh

شرایط عمومی پذیرش و استقرار واحدهای فناور:
• پذیرش تمامی واحدهای فناور منوط به احراز شرایط زیر است:
• وجود طرح کاری مبتنی بر دانش و فناوری و دارای توجیه اقتصادی
• معرفی همکاران کاری متناسب با طرح
• ارایۀ برنامۀ کاری مدون و مشخص
• در مواردی که متقاضی پذیرش و استقرار در مرکز فاقد شرایط فوق باشد، در صورتی که بخش کارآفرینی مرکز، طرح کاری ارایه شده را خلاقانه قلمداد کند، متقاضی در بخش کارآفرینی پذیرش می شود تا با حمایت این بخش، طرح کاری، گروه همکاران و برنامۀ کاری خود را تدوین و تکمیل کند. با احراز شرایط بند ۱ ، تقاضای استقرار در مرکز قابل طرح است.
• اولویت پذیرش و استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد به شرح زیر است:
• طرح های کاری مبتنی بر دانش و فناوری که تنها جنبۀ تجاری یا آموزشی ندارند.
• طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی قوی و بازار مناسب برای تأمین اعتبارات مورد نیاز باشند.
• طرح هایی که در قلمرو فناوری های نوین و پیشرفته یا چارچوب میان رشته ای قرار گیرند.

• رسیدگی به درخواست پذیرش و استقرار در مرکز منوط به ارایۀ کامل مدارک زیر است:
• کاربرگ تکمیل شدۀ پذیرش
• طرح توجیهی شامل سابقۀ پژوهشی ایدۀ فناورانه، توجیه اقتصادی طرح، تشریح برنامۀ کاری و معرفی گروه همکاران
• مدارک مربوط به گروه همکاران )اعم از مؤسسان، همکاران و مشاوران( شامل رزومه، مدارک تحصیلی و شغلی، تصویر شناسنامه و کارت ملی
• حسب مورد، مدارک ثبت شرکت، صورتجلسۀ تأسیس، گواهی اختراع، تأییدیه ها یا مجوزهای مرتبط با موضوع طرح
• در واحدهای فناور تأسیس شده با محوریت عضو یا اعضای هیأت علمی دانشگاه، ضرورت دارد که عضو یا اعضای هیأت علمی مزبور دارای یکی از سمت های مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره یا سهامدار مؤسس در واحد فناور باشند.
• پس از تکمیل پرونده در بخش پذیرش مرکز، درخواست استقرار در مرکز، همچنین درخواست تمدید مدت استقرار و هرگونه تغییر یا ارتقای نوع واحد فناور، پس از تأیید مدیر مرکز، برای تصویب نهایی به شورای فناوری ارسال می شود. جلسات عادی شورای فناوری هر ماه یک بار تشکیل می شود و جلسات فوق العاده با درخواست هر یک از اعضا و تأیید رئیس شورا تشکیل خواهد شد. جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با موافقت نصف به علاوه یک نفر از اعضای حاضر نافذ خواهد بود.

شرایط اختصاصی پذیرش و استقرار واحدهای فناور:
• شرایط اختصاصی دورۀ پیش رشد: علاوه بر احراز شرایط عمومی مذکور ، رعایت شرایط زیر برای پذیرش و استقرار واحدهای فناور در دورۀ پیش رشد ضروری است:
• گروه همکاری متشکل از حداقل دو عضو دارای تخصص کافی در زمینۀ کاری باشد.
• توسعه و اجرای طرح کاری پیشنهاد شده نیازمند پذیرش و استقرار در مرکز بوده و به حدی از رشد نرسیده باشد که بی نیاز از حمایت مرکز باشد، مگر در صورتی که مدیر مرکز با توجه به نیازهای مرکز و واحدهای فناور تصمیم دیگری اتخاذ کند.
• طول دورۀ پیش رشد شش ماه است که در صورت موافقت مدیر مرکز و تصویب شورای فناوری، حداکثر سه ماه دیگر تمدید می شود.
• شرایط اختصاصی دورۀ رشد: علاوه بر احراز شرایط عمومی مذکور ، رعایت شرایط ذیل برای پذیرش و استقرار واحدهای فناور در دورۀ رشد ضروری است:
• واحد فناور دورۀ پیش رشد را گذرانده باشد، جز در مواردی که متقاضی به تشخیص مرکز، تمامی شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش و استقرار در دورۀ رشد را دارا باشد.
• واحد فناور دارای شخصیت حقوقی مستقل شود.
• وجود دستاوردهای محسوس در توسعۀ طرح کاری، گروه همکاران و برنامۀ اجرایی تأیید شود.
• توانایی بالقوۀ واحد فناور در یافتن بازار کار متناسب با طرح کاری به نحو مستند توجیه شود.
• طول دورۀ رشد سه سال است که در صورت موافقت مدیر مرکز، تصویب شورای فناوری و تصویب هیأت امنای دانشگاه، حداکثر دو سال دیگر تمدید می شود.
• شرایط اختصاصی تیم های دانشگاهی: علاوه بر احراز شرایط عمومی مذکور ، رعایت شرایط زیر برای پذیرش و استقرار تیم های دانشگاهی ضروری است:
• محوریت اعضای هیأت علمی دانشگاه در طرح کاری و مدیریت واحد تأیید شود.
• واحد فناور در چارچوب طرح های پژوهشی یا طرح های تأییدی دانشگاه فعالیت کند.
• تیم دانشگاهی در دورۀ پیش رشد پذیرش می شود، جز در مواردی که به تشخیص مرکز، تمامی شرایط عمومی و اختصاصی دورۀ رشد را دارا باشد.
• هسته های پژوهشی مصوب دانشگاه شهید بهشتی به شرط داشتن شرایط عمومی مادۀ ۲، می توانند با رعایت ترتیبات مربوطه به عنوان تیم دانشگاهی تقاضای پذیرش و استقرار در مرکز نمایند.
• طول دورۀ استقرار تیم های دانشگاهی در دورۀ پیش رشد یک سال است که پس از تأیید مدیر مرکز و تصویب شورای فناوری حداکثر ۴ ماه دیگر تمدید می شود.
• شرایط اختصاصی واحدهای تحقیق و توسعه: علاوه بر احراز شرایط عمومی مذکور، رعایت شرایط ذیل برای پذیرش و استقرار واحدهای تحقیق و توسعه ضروری است:
• درخواست پذیرش و استقرار در مرکز از طرف سازمان مادر ارایه شود.
• واحد با مصوبۀ بالاترین مرجع سازمان مادر به عنوان واحد تحقیق و توسعه در ساختار سازمان رسمیت یافته یا به صورت شرکت خصوصی وابسته به سازمان مادر ثبت شود و دارای ردیف بودجۀ متناسبی باشد.

درباره ما

Written by admin. Posted in اخبار

مرکز رشد

tab_definition

•    «مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی»: از این پس به اختصار «مرکز»  نامیده میشود و مطابق اساسنامۀ مرکز، با ارایۀ خدمات حمایتی از ایجاد و توسعۀ حرفه‌های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای دارای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی می‌کند.

•    «بخش کارآفرینی»: به منظور ترویج روش‌مند و آموزش عملی کارآفرینی و توسعه نوآوری به عنوان یکی از بخش‌های مرکز فعالیت می‌کند.

•    «واحد فناور»: نامی است برای تمام واحدهای تحت پوشش مرکز، اعم از واحدهای دورۀ پیش رشد، رشد، تیم‌های فناور دانشگاهی و واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنعت. واحد فناور با مدیریت کارآفرینان در راستای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری فعالیت می‌کند.

•    «دورۀ پیش رشد»: در این دوره، با حمایت مرکز، طرح کاری و برنامۀ واحد فناور تثبیت و تکمیل شده و واحد فناور به صورت یک شرکت یا مؤسسۀ دارای شخصیت حقوقی مستقل به ثبت می‌رسد.

•    «دورۀ رشد»: در این دوره، با حمایت مرکز، واحد فناور توانمندی کامل را برای ورود به بازار رقابتی و ادامۀ حیات مستقل به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور به دست می‌آورد.

•    «تیم فناور دانشگاهی»: واحد تشکیل شده با محوریت اعضای هیأت علمی دانشگاه که در چارچوب طرح‌های پژوهشی یا طرح‌های تأییدی دانشگاه فعالیت می‌کند.

•    «شرکت‌ دولتی دانشگاهی»: شرکتی که برای تحقیق و توسعه در حوزه‌هایی که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند تشکیل شده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن متعلق به بخش دولتی است.

•    «واحد تحقیق و توسعه وابسته به صنعت»: از این پس به اختصار «واحد تحقیق و توسعه» نامیده می‌شود و متشکل از حداقل دو متخصص به تشخیص و تایید مدیر مرکز است که در قالب یک واحد وابسته به یک سازمان یا مؤسسۀ دولتی یا خصوصی برای دستیابی به فناوری پیشرفته و یا ارایۀ خدمات مبتنی بر دانش‌های نوین در راستای اهداف و طرح مصوب مرجع متبوع فعالیت می‌کند.