چشم انداز و ماموریت

بر مبنای مطالعات صورت گرفته در مراکز رشد کشورهای پیشرفته و نیز بومی سازی نیازهای داخلی و جلسات متعدد با مدیریت ارشد مرکز رشد و سایر کارشناسان و همکاران در این حوزه، چشم انداز و ماموریت مرکز رشد به صورت زیر تدوین میگردد. چشم انداز کلی مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی میتواند در دو مورد زیر خلاصه گردد:
 ترسیم سیستم رشد، فناوری و کارآفرینی مرکز در میان مدت بر اساس شاخص های مشخص و شفاف و تلاش در جهت بهبود عملکرد های آن
 ترسیم جایگاه مرکز رشد در کشور از منظر کارآفرینی و رشد واحدهای فناور مستقر در مرکز و تلاش در جهت ارتقاء این جایگاه در بلند مدت

جهت حرکت در راستای چشم انداز مذکور، رئوس اصلی ماموریت مرکز شامل موارد ذیل میباشد:

 کارآفرینی و حمایت از ایده های نوآورانه
 حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
 تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی.