شاخص های کارآیی مرکز

Written by admin. Posted in اخبار

شاخص های کارآیی مرکز عبارتند از:

  • تعداد مدل های کسب و کاری تهیه شده در مرکز
  • تعداد واحد های فناور پذیرش شده در هر دوره
  • تعداد شغل های ایجاد شده در کل واحد های فناور مرکز رشد به روش مستقیم
  • تعداد شغل های ایجاد شده در کل واحد های فناور مرکز رشد به روش غیرمستقیم
  • نرخ بقاء واحد های فناور بعد از سه سال از ایجاد آنها
  • تعداد ثبت اختراعات محصول اصلی واحد های فناور
  • تعداد محصولات جانبی حاصل از تحقیقات و یا صنعتی سازی در واحد های فناور.

 

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید