کادر ستادی

tab_kadr

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در مرکز رشد

۱

دکتر داود غرویان

مدیریت مرکز رشد

۲

آقای کرم رضا کرمپوریان

مدیر اجرایی مرکز

۳

خانم سوسن مختاری

کارشناس جذب و ارزیابی واحدها

۴

آقای وحید عسکری

کارشناس اداره نوآوری و کارآفرینی

۵

آقای نورالله عسگری

مسئول امور مالی

۶

خانم زینب رضایی

مسئول دفتر مدیریت

۷

خانم مرجان حصاری

کارشناس جذب و ارزیابی واحدها