۱۱۰۰ طرح و ایده در جشنواره ملی دریا مسیرپیشرفت

در پنجمین جلسه سیاست‌گذاری سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت اعلام شد،  تاکنون بیش از ۱۱۰۰ طرح و ایده برتر  در بخش‌های مختلف جشنواره

ادامه