بایگانی نویسنده

شاخص های کارآیی مرکز

Written by admin. Posted in اخبار

شاخص های کارآیی مرکز عبارتند از:

 • تعداد مدل های کسب و کاری تهیه شده در مرکز
 • تعداد واحد های فناور پذیرش شده در هر دوره
 • تعداد شغل های ایجاد شده در کل واحد های فناور مرکز رشد به روش مستقیم
 • تعداد شغل های ایجاد شده در کل واحد های فناور مرکز رشد به روش غیرمستقیم
 • نرخ بقاء واحد های فناور بعد از سه سال از ایجاد آنها
 • تعداد ثبت اختراعات محصول اصلی واحد های فناور
 • تعداد محصولات جانبی حاصل از تحقیقات و یا صنعتی سازی در واحد های فناور.

 

معیارهای کارآمدی مرکز رشد

Written by admin. Posted in اخبار

به جهت حصول اطمینان از طی مسیر صحیح در جهت نیل به اهداف استراتژیک و نیز در راستای چشم انداز مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی، شاخص های معین، شفاف و مبتنی بر اصول علمی، با مطالعات صورت گرفته در خصوص مراکز رشد برجسته بین المللی و بومی سازی آن در داخل، درنظر گرفته شده است. این شاخص ها در دو دسته تقسیم بندی میگردد:

 1. شاخص های کارآیی مرکز رشد
 2. شاخص های پروسه ای فعالیت های مرکز رشد
 3. ضمنا، جهت بررسی هزینه-فایده مرکز رشد نیز شاخص های زیر قابل تعریف میباشد:
  • کل هزینه نسبت به تعداد مشاغل ایجاد شده
  • کل هزینه نسبت به تعداد مشاغل ایجاد شده نسبت به تعداد واحدهای فناور پذیرش شده
  • کل هزینه نسبت به تعداد مدل کسب و کاری ایجاد شده
  • کل هزینه نسبت به تعداد شرکتهای دانش بنیان ایجاد شده
  • کل هزینه نسبت به تعداد
  • تعداد متوسط واحدهای فناور ایجاد شده نسبت به تعداد کارکنان تمام وقت در مرکزرشد
  • تعداد متوسط شغل ایجاد شده نسبت به تعداد کارکنان تمام وقت در مرکزرشد
  • تعداد متوسط مدل کسب و کاری ایجاد شده نسبت به تعداد کارکنان تمام وقت در مرکزرشد
  • تعداد متوسط شرکتهای دانش بنیان ایجاد شده نسبت به تعداد کارکنان تمام وقت در مرکزرشد.

  مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی در حال گردآوری و اندازه گیری این شاخص ها میباشد که به صورت دوره ای منتشر خواهد شد تا بتوان به کمک آنها در مسیر حرکت مناسب جهت نیل به اهداف استراتژیک و ارتقاء سطح خدمات گام های بلندی را برداشت.

  تدوین و اندازه گیری این شاخص ها به صورت دوره ای نه تنها، معیاری مشخص و شفاف جهت مقایسه عملکرد مرکز با سایر مراکز رشد در کشور و نیز در سطح بین المللی بدست میدهد، همچنین باعث ترغیب کارآفرینان فعال کشور به ورود به مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی و انتخاب این مرکز جهت رشد ایده های نوآورانه و فناورانه خود میگردد.

  ضمنا، ارائه شفاف این شاخص ها و روند رو به رشد آنها موجب ترغیب مشاوران و سرمایه گذاران به سرمایه گذاری، مشارکت فعال و حمایت از واحدهای فناور در مرکز رشد گردیده و لذا با ایجاد این چرخه مثبت، ورود کارآفرینان برتر—حمایت سرمایه گذاران برتر، مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی بیش از پیش پربار میگردد تا گامی در راستای سربلندی کشور و نیز اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

جذب مشاوران و سرمایه گذاران

Written by admin. Posted in اخبار

مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی به اقدامات لازم جهت جذب مدیران، متخصصان برجسته و معاونین کسب و کاری شرکتهای فناوری مطرح در کشور و یا در سطوح بین المللی مبادرت می ورزد و از این مشاوران در دوران پیش رشد و رشد و نیز به عنوان اعضای کمیته تخصصی استفاده می نماید.

ضمنا، مرکز سرمایه گذاران حوزه فناوری و نیز سرمایه گذاران ریسک پذیر (Seed capital, Business angel, Venture capital) را جذب نموده و واحدهای در دوران رشد را متناسب با حوزه تخصصی فعالیت آنها به این سرمایه گذاران معرفی مینماید. همچنین، برگزاری سمینارها و کنفرانس های تخصصی با حضور این سرمایه گذاران نیز از موارد با اهمیت جهت برقراری تعامل بین واحدهای فناور در مرکز رشد و سرمایه گذاران میباشد.