کادر ستادی

tab_kadr

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در مرکز رشد

۱

دکتر داود غرویان

مدیریت مرکز رشد

۲

دکتر منوچهر صادقیان

مدیر اجرایی طرح فناورانه شهری

۳

آقای دکتر کیان جعفری

سرپرست معاونت مرکز رشد

۴

آقای کرم رضا کرمپوریان

مدیر اجرایی مرکز

۵

خانم سوسن مختاری

کارشناس جذب و ارزیابی واحدها

۶

آقای وحید عسکری

کارشناس اداره نوآوری و کارآفرینی

۷

آقای نورالله عسگری

مسئول امور مالی

۸

خانم زینب رضایی

مسئول دفتر مدیریت

۹

خانم مرجان حصاری

کارشناس جذب و ارزیابی واحدها