کادر ستادی

tab_kadr

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در مرکز رشد

۱

دکتر داود غرویان

مدیریت مرکز رشد

۲

آقای دکتر کیان جعفری

سرپرست معاونت مرکز رشد

۳

آقای کرم رضا کرمپوریان

مدیر اجرایی مرکز

۴

خانم سوسن مختاری

کارشناس جذب و ارزیابی واحدها

۵

آقای وحید عسکری

کارشناس اداره نوآوری و کارآفرینی

۶

آقای نورالله عسگری

مسئول امور مالی

۷

خانم زینب رضایی

مسئول دفتر مدیریت

۸

خانم مرجان حصاری

کارشناس جذب و ارزیابی واحدها