کادر ستادی

tab_kadr

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در مرکز رشد

۱

دکتر خسرو پیری

مدیریت مرکز رشد

۲

دکتر کیان جعفری

سرپرست معاونت مرکز رشد

۳

آقای هوشیار کولیوند

مدیر اجرایی مرکز

۴

خانم سوسن مختاری

کارشناس جذب و ارزیابی واحدها

۵

آقای نورالله عسگری

کارشناس و مسئول امور مالی

۶

خانم زینب رضایی

مسئول دفتر مدیریت و کارشناس امور پروژه ها

۷

خانم مرجان حصاری

کارشناس جذب و ارزیابی واحدها

۸

آقای ایمان حسنوند

کارشناس نوآوری