ریاست مرکز

tab_markaz

نام خانوادگی

 

غرویان

نام

 

داود

تصویر

 

گرایش

 

برق و مخابرات

  نام دانشکده

 

دانشکده مهندسی برق

نام گروه

 

گروه مخابرات

نام اداره

 

مدیریت مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

تخصص

 

شبکه های صنعتی ، پردازش سیگنال، شبکه های هوشمند، سیستم های تصادفی،پردازش صوت

سمت

 

ریاست مرکز رشد واحدهای فناور

eMail Address

 

dgharavian@gmail.com